Code of ethics

Cílem Etického kodexu je usnadnit vzájemné fungování a komunikaci nejen uvnitř fondu, ale také směrem k podporovatelům, sponzorům, dárcům, partnerům a veřejnosti. Chceme být důvěryhodní a čitelní. Naše principy a hodnoty jsou pro nás klíčové a věříme, že jejich jasná deklarace umožní správné rozhodování v případě pochybností. 

Kdokoliv by měl pocit, že určité jednání fondu, respektive jeho zástupců či spolupracovníků není v souladu s Etickým kodexem, může se obrátit na Správní radu, která se tím bude zabývat.

1. Jednáme v souladu s právem, morálně, profesionálně, transparentně a podle principů fondu tak, aby nebyla ohrožena dobrá pověst fondu a spolupracovníků.

2. Vyhýbáme se střetu zájmů a zneužití svého postavení. Spravujeme majetek fondu zodpovědně, hospodárně a účelně vzhledem k cílům a poslání fondu. Zveřejňujeme jak své cíle, tak výroční zprávy a stav hospodaření.

3. Respektujeme všechny živé bytosti, podporujeme aktivně ochranu jejich práv a nepodílíme se na činnostech, jež jejich práva porušují či popírají. Přistupujeme s respektem ke spolupracovníkům, partnerům, dárcům, veřejnosti a životnímu prostředí.

4. Při šíření našich názorů a hodnot postupujeme v rámci platných zákonů a neznevažujeme oponenty. 

5. Spolupracujeme jen s takovými partnery, jejichž činnost je v souladu s posláním a principy fondu. Primárně pak s těmi, kdo se snaží zlepšit stávající situaci zvířat či se angažují ve welfare problematice, obzvlášť v oblastech jako jsou zastavení zneužívání, týrání, mučení a zabíjení jiných živých bytostí. Stejnými pravidly se řídí přijímání darů. 

6. Chráníme nezávislost fondu, který je politicky, kulturně a nábožensky neutrální organizací, jež podporuje různorodost partnerů a otevřenou debatu.

7. Spolupracovník fondu nesmí v souvislosti s poskytnutím nadačního příspěvku získat pro sebe nebo pro osobu blízkou (včetně právnických osob, na kterých má spolupracovník účast) prospěch či výhodu, aniž by o této skutečnosti předem informoval Správní radu.